Nish Tales Nish Tales Nish Tales
Nanabosh Gaa-zhi debnaang Zhigaak Mishkoziiwin
Nanabush Gets Power From the Skunk

   Nanabush gii ndo wendaan wo zhi wenpansid giiwsed.
Hunting with a bow and tracking game was too much work for Nanabush. He believed there had to be an easier way.

   Zhigaak pane baatiintoon miijim. Gesnaa zhi gshkitoowaambaa wii giiwseyaanh naasaab wa zhigaak, nendam Nanabush. Mii sa gii ndowaabmaad Zhigaak.
Shaagaak, always had plenty of food. Didn't seem to work to hard. If only I could hunt like him, thought Nanabush. So he tracked down Shaagaak.

   Zhigaak, ezhi ntaa giiwseyin miinwa nbwaakaayin miinwaa gzhe waadsiyin". Kinoomooshin ezhi giiwseyin. Pane ka ni wiijkewenhmin".
You are a great hunter, wise and strong. Teach me to hunt like you and I'll be your friend forever, said Nanabush.

   Nanabush nishaa gii kida. Zhigaak gii ndo-wenmaan wiya wii-wiijkewenhmaad. Mii sa gii nendang ji miinaad Nanabushoon doo gshkiihiwziwin.
Of course Nanabush didn't mean a word he said. But, Shaagaak needed a friend. So he decided to give Nanabush some skunk power.

   Gchi gegoo shaagaak mshkoziiwin. Gaawiin giyaabi memkaaj bkwakoon maage bmikwejgeng. Bimaadiziwin da wenipanad.
Skunk power is great. No bows and arrows. No tracking game. Life would be easy, thought Nanabush

   Gaawin dash wii go kabaabnidziin maanda gshkihiwziwin, kidaZhigaak. Nanabush gii debwetam.
But do not waste this great gift, warned Shaagaak. Nanabush quickly agreed.

   Zhigaak gii miinaan Nanabushoon bbigon, gii kinoomoowaan ngamwin.
Shaagaak gave Nanabush a flute and taught him a song.

   Mii dash gaa naad Nanabushoon ji zhitood wiigwaamenhs, da nmadbi biindig mdwewetood bbigon, niibna da bi zaagehewag adikoog da bi naaniimwag, mii go eta wi pii ge nokaazod wii zhigaak do gshkihiwziwin wii nsaad adikook.
Then he told Nanabush to build a lodge, sit inside, play his flute and caribou would soon come dancing in. Only then was he to use his power to slay the caribou. Nanabush agreed

   Zhigaak gii wiindmowaan Nanabushoon ji jiingno bgiznid.
Shaagaak told Nanabush to kneel on all fours

   Mii dash gii zhegaabwid, mooshkin gii bgidnamwaad Nanabushoon wi maandaawziwim, doo gshkihiwziwin!
He then backed up to him and filled Nanabush with magical skunk power. Nanabush was very excited and couldn't wait to get started.

   Megwaa epii mji dowaamdang wii tood wiigwaames, Nanabush gii negwaabmaan mtigmishiin, mii ge gwa gii baash-gjiyaashmaad, gii sweyaashi mtig. Aapji gonaa gii maamiikwendizo.
While looking for a place to build his lodge, Nanabush spotted a huge oak tree. He stared down the huge tree, then blasted it too splinters. Nanabush was very pleased.

   Gii maajtaa nokiitang wiigwaamens. Gii gbisin dash gchi asin. Meshkod gonaa ji gii gaataawsepa zhiwe asin teg, mii go eta gii baash gjiisang asin.
He found a good location and began work on his lodge. But a huge rock was in the way. No problem. Instead of walking around the boulder, Nanabush blew it out of the way.

   Gaa ni giizhged, gii nmadbi, gii ni mdwewetoon doo bbigon. Maamkaadkamig, adikook gii bi mooshknewag endaad.
His lodge was soon finished. He sat and played his flute. To his amazement caribou soon filled his home.

   Ngoding mdewzged, mii go ji depsed wiiyaas gbe biboon. Kaa gego gii zaagjibdesnoo.
One blast and he'd have enough meat for the winter! But nothing came out.

   Miinwaa gii gjitoon, mii go nasaap, eshkam gii chi msko dengwe. Gaawin geyaabi gego zhigaak mshkoziiwin!
He tried again and again, until his face turned red. No more skunk power!

   Nanabush giigno waabmaad kina adikwag bmi zhiibaabtoonid, pane megwe mtigwaaki, gchi nshaaphigoon adikwag.
He sat and watched helplessly as the caribou scampered over him and into the bush, laughing loudly.

   “Ndo Miijim!” kida Nanabush. Giibmi nda waabmaad mtigwaabiin, da ni bminaashkowaan adikwag.
Nanabush cried," My food!" He grabbed his bow and began tracking the fleeing caribou.
Back

This site uses Adobe Flash to present content.
Get it free by clicking the button below.

Get Adobe Flash
The website requires JavaScript in order to stream video and audio content. Please use a browser that supports JavaScript and turn on JavaScript in your browser's preferences